Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Energetický zákon

Energetický zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy, regulaci v energetických odvětvích a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

Zavádí tržní prostředí a otevírá trh s elektřinou a plynem a definuje příslušné instituce – Energetický regulační úřad a Operátora trhu. Energetický regulační úřad působí v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Podnikání v energetických odvětvích je podle tohoto zákona rozděleno na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, obchod s plynem, uskladňování plynu, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Podnikat ve vyjmenovaných odvětvích mohou za podmínek stanovených zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu.

Energetický zákon rozděluje zákazníky na chráněné a oprávněné, přičemž chráněný zákazník má právo na dodávku elektřiny a plynu z distribuční soustavy za regulované ceny.

  • státní autorizaci při výstavbě nového zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla od výkonu 30 MW.

Energetický zákon stanoví dále některé důležité podmínky, především:

  • definici obnovitelných energetických zdrojů v elektroenergetice. Z hlediska zákona jsou obnovitelnými energetickými zdroji vodní energie do výkonu výrobny elektřiny 10 MW, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie, biomasa a bioplyn;
  • povinnost vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,
  • státní autorizaci při výstavbě nového zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla od výkonu 30 MW.

Na energetický zákon navazuje celá řada prováděcích vyhlášek, které zpřesňují dodávky tepla konečným zákazníkům. Většinou jsou vydávány Energetickým regulačním úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu popř. Ministerstvem pro místní rozvoj.

Sdílejte na