Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Kdo je energetický specialista (energetický auditor) ?

Energetický specialista je specifikován v Zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších novel v § 10.

Je to fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz). V seznamu energetických specialistů jsou uvedena všechna oprávnění příslušného specialisty. Je zde uvedeno, zda je oprávněn

  • zpracovávat energetický audit a energetický posudek
  • zpracovávat průkazy energetické náročnosti
  • provádět kontroly systémů vytápění
  • provádět kontroly systémů klimatizace

Předpokladem pro zapsání do seznamu energetických specialistů je mj. složení odborné zkoušky, odborná způsobilost (požadované vzdělání a předcházející praxe), bezúhonnost atd. Výše uvedené dokumenty nesmí u zadavatele provést energetický specialista, který:

  • má majetkovou účast v právnické nebo fyzické osobě zadavatele (vlastníka posuzovaných objektů),
  • je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu zadavatele (vlastníka posuzovaných objektů) anebo je v pracovním nebo v obdobném vztahu k zadavateli (vlastníkovi posuzovaných objektů),
  • je osobou blízkou osobám, kterých se týkají oba předchozí body.

Energetický specialista musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Energetický specialista je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti se svou činností.

Sdílejte na