Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Veřejná publikační činnost

  • Štěchovský, J. : Vytápění pro 3. až 4. ročník SPŠ stavebních. Praha, SNTL 1987 . Slovenské vydání ALFA Bratislava.
  • Štěchovský, J. : Vytápění pro 3. až 4. ročník SPŠ stavebních. Praha, SNTL 1990. Slovenské vydání ALFA Bratislava.
  • Štěchovský, J. : Vytápění. Praha, SOBOTÁLES 2005.
  • Štěchovský, J. – Nosek, J.: Konstrukční cvičení I z technických zařízení budov pro 3. ročník SPŠ studijního oboru technická zařízení budov. Praha, SNTL 1990. Slovenské vydání ALFA Bratislava.

Odborná učebnice "Štěchovský: Vytápění" je rozdělena do 9 ucelených částí - problémových okruhůřazených tak, aby obecné povědomí o energetické situaci předcházelo konkrétnímu řešení vytápěcího zařízení. Má pomoci žákům i zájemcům o obor v první orientaci i v postupném samostatném přístupu k problematice vytápění.

Problémové okruhy

A. ÚVOD 1.     Historický vývoj vytápění
2.     Tepelná pohoda člověka
2.1.  Tepelná produkce člověka, tepelná rovnováha člověka
2.2.  Tepelně vlhkostní mikroklima
2.2.1.     Teplota vzduchu, účinná teplota okolních ploch, výsledná teplota
2.2.2.     Teplotní pole ve vytápěném prostoru
2.2.3.     Relace mezi teplotou vzduchu a účinnou teplotou okolních ploch 
3.     Klimatické poměry a klimatické prvky
3.1.  Teplota vzduchu
3.2.  Vítr
3.3.  Sluneční záření
3.4.  Vlhkost vzduchu, atmosférický tlak vzduchu 
B.   ENERGIE A VYTÁPĚNÍ
1.     Udržitelný rozvoj a spotřeba energie
1.1.  Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie
1.2.  Zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
1.3.  Využívání tepla z tepelných strojů a využívání odpadního tepla
1.4.  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
2.     Hospodaření energií
2.1.  Legislativa Evropské unie a České republiky
2.1.1.     Cíle státní energetická koncepce
2.1.2.     Energetický zákon
2.1.3.     Zákon o hospodaření energií
2.1.4.     Energetický audit
2.2.  Hospodaření energií a životní prostředí
2.3.  Ekonomika investic směřujících k hospodaření energií 
3.     Sdílení tepla
3.1.  Vedení tepla rovinnou stěnou
3.2.   Přestup tepla prouděním
3.3.   Sdílení tepla sáláním
3.4.  Prostup tepla stěnou
3.4.1.     Prostup tepla rovinnou stěnou při neměnných teplotách tekutin
3.4.2.     Prostup tepla válcovou stěnou při neměnných teplotách tekutin
3.4.3.     Prostup tepla při proměnných teplotách tekutin 
4.     Distribuce energie
4.1.  Distribuce tepelné energie
4.1.1.     Tepelné soustavy podle druhu teplonosné látky
4.1.2.     Účinnost užití energie při rozvodu tepelné energie 
5.     Energetická spotřeba budov
5.1.  Požadavky na tepelnou ochranu budovy
5.1.1.     Tepelný odpor stavební konstrukce, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce,  součinitel prostupu tepla
5.1.2.     Šíření vlhkosti konstrukcí, vnitřní kondenzace vodní páry
5.1.3.     Šíření vzduchu konstrukcí a budovou
5.1.4.     Tepelná jímavost podlahových konstrukcí, pokles dotykové teploty podlahy
5.1.5.     Tepelná stabilita místnosti
5.1.6.     Energetická náročnost budovy z hlediska vytápění
5.2.  Výpočty energetické náročnosti budovy z hlediska vytápění
5.2.1.     Zjednodušený postup výpočtu
5.2.2.     Podrobný výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění
5.2.2.1. Podklady pro výpočet tepelných ztrát
5.2.2.2. Postup při výpočtu tepelných ztrát
5.2.2.3. Výpočet tepelných ztrát ve zvláštních případech
5.2.2.4. Postup výpočtu dle ČSN EN 12831
5.2.3.     Energetický průkaz budovy
6.     TEPELNÉ TOKY a přípojná hodnota U odběrného zařízení 
7.      SPOTŘEBA TEPELNÉ ENERGIE ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ
C.   DISTRIBUCE TEPLA V BUDOVÁCH
1.     Teplovodní  soustavy
1.1.   Dvoutrubkové soustavy
1.1.1.     Příklady konstrukčních provedení dvoutrubkové soustavy
1.2.  Jednotrubkové soustavy
1.3.  Samostatné napojování odběrných jednotek v budově 
2.      Horkovodní  soustavy
3.     Parní  soustavy
3.1.   Nízkotlaké parní soustavy
3.1.1.     Konstrukční provedení soustav
3.2.   Středotlaké parní soustavy 
4.     Elektrická energie, topné plyny 
5.      Teplá užitková voda
D.   OTOPNÉ PLOCHY
1.     Konvekční otopné plochy
1.1.  Druhy konvekčních otopných těles
1.1.1.     Článková otopná tělesa
1.1.2.     Desková otopná tělesa
1.1.3.     Konvektory
1.1.4.     Trubková tělesa
1.2.  Návrh otopných těles
1.2.1.     Výpočet velikosti otopného tělesa 
2.     Velkoplošné otopné plochy
2.1.   Konstrukční provedení
2.1.1.     Konstrukční provedení podlahových, stěnových a stropních ploch s trubkami zabudovanými v konstrukci
2.1.2.     Konstrukční provedení otopných ploch zavěšených pod stropem nebo připevněných na stropě
2.1.3.     Zavěšené sálavé panely
2.2.  Zásady výpočtu podlahových a stropních otopných ploch 
3.      Elektrické velkoplošné vytápění
E.   TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY
1.      Druhy, použití a umístění jednotek
2.      Výpočet teplovzdušných jednotek
F.   ZDROJE TEPLA
1.     Lokální topidla
1.1.  Topidla na tuhá paliva
1.2.  Topidla na kapalná paliva
1.3.  Topidla na plynná paliva
1.3.1.     Plynové zářiče
1.4.  Elektrická topidla
1.4.1.     Návrh elektrických topidel 
2.     Jednotky zdrojů tepla
2.1.  Kotle
2.1.1.     Palivové kotle
2.1.2.     Elektrokotle
2.2.  Rychlovyvíječe páry
2.3.  Výměníky tepla
2.4.  Kogenerační jednotky
2.5.  Tepelná čerpadla
2.5.1.     Tepelná čerpadla kompresorová
2.5.2.     Tepelná čerpadla absorpční
2.6.  Sluneční kolektory
2.6.1.     Ploché sluneční kolektory
2.6.2.     Kolektory s vakuovými trubicemi
2.6.3.     Soustavy s kolektory
2.6.4.     Soustavy s energetickou střechou 
3.     Výstroj a příslušenství zdrojů tepla
3.1.  Zdroj tepla s nízkotlakými parními kotli
3.2.  Zdroj tepla s teplovodními kotli
3.3.  Hořáky na kapalná a plynná paliva
3.3.1.     Hořáky na kapalná paliva
3.3.2.     Plynové hořáky
3.3.3.     Kombinované hořáky na kapalná a plynná paliva 
4.     Zdroje pro přípravu teplé užitkové vody
4.1.  Příklady projekčních řešení zdrojů TUV
4.2.  Výpočty přípravy TUV
4.2.1.     Stanovení potřeby TUV
4.2.2.     Stanovení tepelného výkonu pro ohřev TUV
4.2.3.     Volba teplosměnné plochy ohříváků
4.2.4.     Výpočet dvoustupňového ohřevu TUV 
5.     Zabezpečovací zařízení nízkotlakých parních soustav, vodních otopných soustav a ohřívání užitkové vody
5.1.  Zabezpečovací zařízení nízkotlakého parního kotle
5.2.  Zabezpečovací zařízení vodních otopných soustav  
5.2.1.     Základní pojmy
5.2.2.     Zařízení proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku
5.2.3.     Ochrana proti nadměrné teplotě
5.2.4.     Ochrana proti nedostatku vody
5.2.5.     Doplňování vody
5.2.6.     Expanzní zařízení
5.2.6.1.Otevřené otopné soustavy
5.2.6.2.Uzavřené otopné soustavy
5.2.6.2.1.     Uzavřená expanzní nádoba s cizím zdrojem tlaku
5.2.6.2.2.     Uzavřená expanzní nádoba s s trvalou náplní vzdušiny – s membránou (s vakem)
5.2.6.2.3.     Zařízení s přepouštěním
5.2.6.2.4.     Expanzní automat
5.3.  Zabezpečovací zařízení ohřívačů užitkové vody
6.     komplexní návrh zdroje tepla, Kotelny
6.1.  Stanovení počtu jednotek zdroje tepla a jejich výkonu
6.2.  Paliva a jejich spalování
6.2.1.     Výpočet spotřeby paliva
6.2.2.     Složení a vlastnosti paliv
6.2.3.     Hospodárné spalování paliv
6.3.  Provedení kotelen,  technologická zařízení
6.3.1.     Stavební provedení kotelen
6.3.2.     Voda pro vytápěcí zařízení a její úpravy
6.3.3.     Větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu
6.3.4.     Hlučnost kotelny
6.4.  Kotelny na tuhá paliva
6.5.  Kotelny na kapalná paliva
6.6.  Kotelny na plynná paliva
6.7.  Kotelny s elektrickým zdrojem tepla
6.7.1.     Akumulační systém
6.7.2.     Smíšený systém 
7.     Komíny
7.1.  Požadavky na provedení komínů, kouřovodů a na připojování spotřebičů paliv
7.2.  Stanovení průřezu komínového průduchu
7.2.1.     Stanovení průřezu zjednodušeným způsobem
7.2.2.     Stanovení průřezu výpočtem pomocí volby rychlosti spalin
7.3.  Kontrola tahu komínového průduchu
7.3.1.     Výpočet statického tahu
7.3.2.     Výpočet tahových ztrát průduchu a kouřovodu 
G.   DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
1.      Základní rozdělení soustav
2.     Zdroje tepla
2.1.  Primární zdroje tepla
2.2.  Sekundární zdroje tepla 
3.     Tepelné sítě
3.1.  Rozdělení tepelných sítí
3.2.  Stavební provedení tepelných sítí
3.3.  Potrubí a související zařízení 
4.     Odběr tepla z vodní primární sítě – předávací stanice
4.1.  Tlakově závislé připojení
4.1.1.     Připojení se směšovacím ejektorem (voda – voda)
4.1.2.     Připojení se směšovacím čerpadlem (voda – voda)
4.2.  Tlakově nezávislé připojení s povrchovým výměníkem (voda-voda) 
5.     Odběr tepla z parní primární sítě – předávací stanice
5.1.  Tlakově závislé připojení redukční stanicí (pára – pára)
5.2.   Tlakově nezávislé připojení
5.2.1.     Připojení s povrchovým výměníkem (pára – voda)
5.2.2.     Připojení s měničem páry (pára – pára) 
6.      Kompaktní předávací stanice
H.   POTRUBNÍ SÍTĚ A JEJICH VÝPOČET
1.     Teplovodní  sítě v budovách
1.1.  Účinný tlak 
1.1.1.     Účinný tlak v okruhu s jediným ochlazovacím místem
1.1.2.     Účinný tlak v okruhu s několika ochlazovacími místy
1.2.  Tlakové ztráty při oběhu otopné vody dvoutrubkovou sítí, přirozený oběh 
1.2.1.     Spodní rozvod
1.2.2.     Horní rozvod, etážový rozvod
1.3.  Nucený oběh dvoutrubkovou sítí
1.3.1.     Postup při výpočtu
1.3.1.1.Přímá volba tlaku oběhového čerpadla – metoda předběžného tlakového spádu
1.3.1.2.Metoda optimálních (ekonomických) rychlostí
1.3.1.3.Metoda ekonomického tlakového spádu
1.3.1.4.Praktický postup při výpočtu, příklad výpočtu domovní sítě
1.3.2.     Návrh oběhového čerpadla, charakteristika čerpadla, charakteristika potrubí
1.3.2.1.Výsledná charakteristika při zapojení několika čerpadel
1.3.2.2.Změna charakteristiky potrubí
1.3.2.3.Výkon čerpadla a příkon elektromotoru čerpadla
1.3.2.4.Změna charakteristiky čerpadla změnou otáček čerpadla
1.3.3.     Vliv oběhového čerpadla na tlakové poměry v síti
1.4.  Nucený oběh jednotrubkovou horizontální sítí 
2.     Horkovodní sítě
3.     vodní sítě dálkového zásobování teplem
3.1.  Metody výpočtu
3.2.  Tlakový diagram vodní tepelné sítě 
4.     Středotlaké parní sítě
4.1.  Výpočet průměrů podle rychlosti
4.2.  Zjednodušený výpočet podle tabulek na základě středních hodnot v úseku
4.3.  Přesný výpočet tlakové ztráty v potrubí 
5.     Nízkotlaké parní sítě
I.   MĚŘENÍ, REGULACE, MONTÁŽ A PROVOZ
1.     Měření a regulace vytápěcích zařízení
1.1.  Měření v oblasti vytápění
1.2.  Regulace vytápěcích zařízení
1.2.1.     Regulace zdrojů tepla
1.2.1.1.Obvody zajišťující bezpečný provoz zdroje tepla
1.2.1.2.Obvody zajišťující regulaci tepelného výkonu zdroje tepla
1.2.2.     Centrální regulace otopné soustavy, zónová regulace
1.2.3.     Místní regulace spotřebičů tepla  
2.      Spotřeba tepla  a její měření
3.     Montáž a provoz vytápěcích zařízení 3.1.  Dokumentace,montáž a zkoušky vytápěcích zařízení 3.2.  Provoz, obsluha a údržba vytápěcích zařízení

Sdílejte na