Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Státní energetická koncepce

Z hlediska jakéhokoliv státu, tedy i z hlediska České republiky, je prioritou zabezpečení dlouhodobé funkčnosti energetického hospodářství. Současně platná státní energetická koncepce České republiky zdůrazňuje:

 • maximální nezávislost na cizích zdrojích energie, především na zdrojích energie z rizikových oblastí a maximálně možné zabezpečení spolehlivosti dodávek z cizích zdrojů,
 • maximální bezpečnost zdrojů energie, včetně jaderné bezpečnosti, tj. spolehlivost dodávek všech druhů energie včetně racionální decentralizace energetických systémů,
 • maximální zabezpečení udržitelného rozvoje, tj. ochrany životního prostředí paralelně s ekonomickým a sociálním rozvojem.

Cíle státní energetické koncepce

Níže uvedené cíle státní energetické koncepce výstižnou formou vyjadřují vizi státní energetické koncepce v pořadí podle důležitosti.

Heslem je maximální energetická efektivnost.

V technické terminologii se jedná o:

 • lepší zhodnocování energie snížením energetické a elektroenergetické náročnosti výroby. Je známo, že česká ekonomika se vyznačuje vysokou energetickou náročností. Jedná se do jisté míry o dědictví z předcházejícího politického systému, ve kterém ekonomické ukazatele nebraly v úvahu vyšší spotřebu surovin a energie,
 • vysokou účinnost energetické přeměny primárních energetických zdrojů z hlediska zákonů termodynamiky a zákonů sdílení tepla,
 • maximalizaci úspor tepla při provozu budov (především tepla k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody) ve sféře veřejnosprávní, podnikatelské i u drobných odběratelů (domácností),
 • maximalizaci úspor elektrické energie a dalších forem energie ve všech oblastech spotřeby využíváním energeticky úsporných spotřebičů,
 • snížení energetických ztrát v rozvodných energetických soustavách a uplatňování optimální centralizaci i decentralizaci zdrojů tepla.
 • Efektivní výše a struktura spotřeby prvotních energetických zdrojů

Z hlediska nezávislosti, bezpečnosti a udržitelného rozvoje je zapotřebí udržovat optimální strukturu čerpání prvotních energetických zdrojů

 • podporou výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů – zdrojů využívajících sluneční energii, energii vodních toků a větru, geotermální energii a biomasu,
 • optimálním využíváním všech vytěžitelných zásob hnědého a černého uhlí i dalších paliv, která se nacházejí na území ČR při dodržování hledisek ochrany přírody a životního prostředí,
 • optimalizací podílu jaderné energetiky v rámci dlouhodobě bezpečného energetického mixu.
 • Maximální šetrnost k životnímu prostředí

Energetika historicky vždy ovlivňovala stav životního prostředí a je tedy logické, že v tomto dokumentu jsou stanoveny cíle i v této oblasti. Jedná se především o

 • minimalizaci emisí poškozujících životní prostředí. Tradičně se jedná o tuhé látky vypouštěné do ovzduší, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny;
 • minimalizaci emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého v souladu s mezinárodními závazky ČR vyplývajícími zejména z Kjótského protokolu,
 • minimalizaci ekologického zatížení budoucích generací a minimalizaci ekologické zátěže z minulých let.

Dne 18. května 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou Státní energetickou koncepci na následujících 25 let. Hlavním důvodem pro schválení Státní energetické koncepce (SEK) je potřeba jasně artikulovat priority a strategické záměry státu v rámci sektoru energetiky a poskytnout tak investorům, občanům a státní správě stabilitu v dnešním turbulentním a dynamickém období.

SEK staví na přirozených komparativních výhodách ČR, které jsou dány možnostmi využívání jednotlivých druhů energetických zdrojů v rámci omezeného přírodního potenciálu i ekonomickými charakteristikami státu. Hlavním posláním SEK je přitom zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně je jejím cílem zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva. V neposlední řadě je jejím cílem také zajistit stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí, efektivní státní správu a dostatečnou a bezpečnou energetickou infrastrukturu.

Sdílejte na