Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

VYMEZENÍ HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ LEGISLATIVOU EU A ČR

Česká republika již před vstupem do Evropské unie zohledňovala předpisy tohoto společenství, které směřovaly ke kvalitnějším postupům v oblasti energetiky. Některé důležité předpisy jsou uvedeny v následujícím seznamu právních předpisů. Předpisy jsou většinou vícekrát novelizovány a proto je vždy nutno hledat jejich novelizované znění.

Koncem 90. let min. století byly připraveny dva základní zákony upravující oblast energetiky a navazující na evropskou legislativu – zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) a zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, které uvádíme na jiném místě podrobněji.

Právní předpisy

 1. Evropská energetická charta.
 2. Státní energetická koncepce České republiky.

  Evropské předpisy
 3. Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů.
 4. Ekodesign výrobků spotřebovávajících energii.
 5. Energetické štítky výrobků.
 6. O energetické náročnosti budov.
 7. O energetické účinnosti.

  Předpisy ČR
 8. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
 9. Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).
 10. Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
 11. Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
 12. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
 13. Vyhláška č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
 14. Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
 15. Vyhláška č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.
 16. Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
 17. Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
 18. Vyhláška č. 205/2009 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek...
 19. Vyhláška č. 337/2011 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.
 20. Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
 21. Vyhláška č. 269/2015 o rozúčtování mákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 22. Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
 23. Vyhláška č. 4/2020 o energetických specialistech
 24. Vyhláška č. 264/2020 o energetické náročnosti budov
 25. Vyhláška č. 140/2021 o energetickém auditu
 26. Vyhláška č. 141/2021 o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
 27. Vyhláška č. 38/2022 o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
 28. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterou se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.
Sdílejte na