Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Zákon o hospodaření energií

Jak se uvádí v původní preambuli tohoto zákona (č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví:

 • některá opatření prozvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,
 • požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie,
 • požadavky na energetické štítky výrobků,
 • požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů,
 • některá pravidla pro poskytování energetických služeb.

Zákon definuje koncepční materiály, které je povinna státní administrativa a veřejnoprávní administrativa zpracovávat:

 • Státní energetickou koncepci (viz samostatná část).
 • Územní energetické koncepce jsou povinny zpracovávat kraje a hlavní město Praha. Územní energetickou koncepci může zpracovat i kterákoliv obec a získat tak závazný podklad pro územní plánování, kterým územně energetická koncepce je.
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zákon dále uvádí některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie, opatření se týkají:

 • výrobců elektřiny nebo tepelné energie, jejichž zařízení musí splňovat minimální účinnost,
 • subjektů, které zajišťují přenos a distribuci elektřiny, rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod elektřiny a tepelné energie,
 • vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů,
 • výrobců spotřebičů energie. Vyjmenované energetické spotřebiče musí mít předepsaný ekodesign a musí být označeny energetickými štítky klasifikujícími spotřebič z hlediska účinnosti užití energie;
 • vlastníků budov, kteří musí zabezpečit tepelnou ochranu budovy a doložit ji průkazem energetické náročnosti. Vlastníci budov musí minimalizovat provozní energetickou náročnost - především kontrolu systému vytápění a systémů klimatizace.

Zákon definuje i energetický audit, energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, kterým se věnujeme v samostatné části

Sdílejte na